Oslobađanje od plaćanja sudskih troškova

Najugroženijim građanima Srbije Zakon o sudskim taksama omogućava oslobađanje od plaćanjana sudskih troškova. Naime, ukoliko su vaši prihodi minimalni i spadate u grupu siromašnijih članova društva, a plaćanjem bi ugrozili vašu i egzistenciju vaših članova domaćinstva, pravda i zakon vam ipak nisu nedostupni.Bez obzira da li vi tužite nekoga i tako potražujete dugovanja prema vama, ili neko tuži vas pa ste primorani da pišete i odgovor na tužbu, čak iako niste krivi u obavezi ste da platite sudsku taksu.

Visina sudske takse obračunava se na osnovu vrednosti sudskog spora, a počinje od trenutka predaje tužbe. To praktično znači da vaša potraživanja na početku spora ulaze u obračun za izračunavanje sudske takse iako sud u vašu korist možda dosudi manju vrednost od one koju ste tražili.

Ukoliko vodite krivični postupak postoje i troškovi za svedoke, veštake, tumače, stručna lica, uviđaje.

Ovakvoj naplati podležu i ostali sudski sporovi kao što su razvod braka, deoba imovine, dokazivanje vlasništa nad nepokretnom ili pokretnom imovinom i sl.

Recimo, imate dužnika koji vam duguje 130.000 dinara. Na vrednost spora u iznosu ove sume sud će vam naplatiti taksu na tužbu u iznosu od 12.400 din. Ukoliko niste zadovoljni presudom, pa rešite da pišete žalbu, sud će vam naplatiti i taksu na žalbu.

Ovoj sumi novca svakako morate da dodate i advokatske troškove pisanja žalbe i tužbe, kao i svaki izlazak na ročište, pa ukupna suma koju na kraju morate da platite, neretko bude veća od iznosa koji potražujete.

Prema članu 164. Zakona o sudskim taksama, sud će osloboditi od plaćanja troškova postupka stranku koja prema svom opštem imovnom stanju nije u mogućnosti da snosi troškove.

Oslobođenje od plaćanja troškova postupka obuhvata oslobođenje od plaćanja takse i oslobođenje od polaganja predujma za troškove svedoka, veštaka, uviđaja i sudskih oglasa.

Sud moze osloboditi stranku i samo od plaćanja takse.

Kada je stranka potpuno oslobođena od plaćanja troškova postupka (član 164. stav 2), prvostepeni sud će priznati stranci i pravo na besplatno zastupanje, ako je to nužno radi zaštite prava stranke.

Članovi domaćinstva iz socijalno ugroženih porodica, korisnici novčane socijalnie pomoći, kao i nezapošljena lica koja ne poseduju nekretnine upisane na svoje ime, ostvaruju pravo na oslobadjanje od sudske takse.

Prema članu 10. zakona o sudskim taksama sud može osloboditi taksenog obveznika od plaćanja takse ako bi plaćanjem takse, imajući u vidu visinu sredstava iz kojih se obveznik i članovi njegovog domaćinstva izdržavaju, ta sredstva bila u tolikoj meri umanjena da bi time bila ugrožena njihova socijalna sigurnost. Pre donošenja odluke sud će oceniti sve okolnosti, a naročito će uzeti u obzir vrednost merodavnu za naplatu takse, ukupan prihod taksenog obveznika i članova njegovog domaćinstva, broj lica koje takseni obveznik izdržava.

Kako o svakom zahtevu ponaosob odlučuje sud, u zavisnosti i od visine sudske takse koju treba naplatiti, najvažnije je da se zahtev za oslobodjenje uputi sudu u zakonskom roku i sa svom potrebnom dokumentacijom. Dopunu dokumentacije može i sam sud tražiti.

Prema važećem Zakonu o sudskim taksama, najniža taksa iznosi 1.900 dinara, a najviša 97.500 dinara.

Vrlo je bitno da o ovakvoj meri advokat zastupnik upozna svog klijenta u toku sudskog spora, jer je zahtev za oslobođenje moguće predati isključivo do pravosnažnosti rešenja. Ipak, praksa govori da većina klijenata ne zna za ovakvu odredbu sve do trenutka kad im se ne uruči opomena za plaćanje takse na ime sudskih troškova.

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen