Justicija Paketi

Lista pravnih radnji

Za svoje klijente pripremili smo različite pakete usluga shodno vašim potrebama i zahtevima.

Lista pravnih radnji koje su uključene u sve Postpaid pakete:

Paketi usluga

Izaberite Postpaid pakete i ostvarite uštedu preko 8.000 rsd.

Postpaid
Prepaid

Cena paketa na mesečnom nivou bez uračunatog PDV.

ENTRY

4.599 rsd

Pravnih radnji mesečno: 2

Neograničen pristup

Upravljanje i praćenje zahteva

EXTENDED

9.599 rsd

Pravnih radnji mesečno: 3

Neograničen pristup

Upravljanje i praćenje zahteva

PREMIUM

12.599 rsd

Pravnih radnji mesečno: 4

Neograničen pristup

Upravljanje i praćenje zahteva

Često postavljana pitanja

Ovde možete pronaći neka od najčešćih pitanja vezana za naše pakete. Ukoliko imate pitanje koje se ne nalazi u nastavku, slobodno nas kontaktirajte.

Postoje dve opcije plaćanja, Prepaid I postpaid. Postpaid plaćanje se vrši na mesečnom nivou za prethodni mesec. Prepaid plaćanje se vrši unapred i nakon evidentiranja uplate moguće je koristiti sadržaj paketa.

Ugovorna obaveza za postpaid pakete traje 12 meseci od trenutka potpisivanja ugovora dok prepaid paketi nemaju ugovornu obavezu.

Ukoliko potrošite sadržaj u okviru trenutnog paketa neophodno je da kupite novi paket.

Ugovorna obaveza se ne produžava automatski. Sadržaj paketa je dostupan i fakturiše se svakog meseca dok se ne podnese zahtev za raskid ugovora koji je bez penala.

Opis pravnih radnji

Pročitajte šta podrazumeva svaka od pravnih radnji u okviru naših paketa usluga

Pružanje pravnog saveta je detaljno objašnjenje o načinu i mogućnosti rešavanja konkretne pravne stvari pred sudom, drugim državnim organom, organom javne vlasti ili u postupku mirnog rešavanja spora, a koje se odnosi na na pravo, obavezu ili interes korisnika besplatne pravne pomoći zasnovan na zakonu

U smislu pravnog odnosa nastaje putem razmene saglasnih izjava volja lica kojih se tiče. Postupak usaglašavanja njihovih volja naziva se zaključivanje ili sklapanje ugovora a lica koja ga sklapaju označavaju se različitim nazivima – ugovorne strane, učesnici, partneri, ugovornici, stipulanti, kontrahenti

Izvršni postupak i postupak obezbeđenja pokreću se tako što izvršni poverilac podnosi predlog za izvršenje na osnovu izvršne ili verodostojne isprave ili predlog za obezbeđenje, a po službenoj dužnosti pokreću se samo ako je zakonom određeno.

Pravni lek koji  podnosi izvršni dužnik nadležnom organu na rešenje o izvršenju.Prigovor se može izjaviti protiv rešenja prvostepenog suda i javnog izvršitelja samo kada je to propisano Zakonom o izvršenju i obezbeđenju Republike Srbije i kao prigovor trećeg lica.

Pismeno kojim imalac odredjenog prava ili interesa od katastra traži informaciju  ili upis, promenu ili brisanje prava na odredjenoj nepokretnosti.

Zahtev kojim se odredjeno lice obraća Agenciji za privredne registre  povodom osnivanja, promene ili zatvaranja pravnog lica ili preduzetnika, kao i upisa Zakonom predvidjenih činjenica.

Pismo upućeno licu koje ima dospelu obavezu od strane lica koje ima pravo da traži izvršenje navedene obaveze, sa naznakom da je mora izvršiti u određenom roku

Zahtev koji lice koje ima pravo na naknadu štete upućuje osiguravajućem društvu, koje je osiguravač lica koje je štetu nanelo, sa ciljem da mu se šteta naknadi.

Ugovor između vlastodavca i punomoćnika kojim se punomoćnik obavezuje da, uz naknadu ili besplatno, u ime i za račun vlastodavca, preduzima određene pravne poslove, tako da oni neposredno obavezuju vlastodavca i drugu ugovornu stranu.

Način mirnog rešavanja spora u kom stranke dobrovoljno zaključuju sporazum kojim rešavaju spor. Može biti sudsko i vansudsko, u zavisnosti od načina na koji se zaključuje poravnanje.

Zahtev koji se podnosi sudu radi rešavanja građanskopravnog spora iz ličnih, porodičnih, radnih, trgovačkih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa. Tužba je inicijalna parnična radnja tužioca kojom se pokreće prvostepeni parnični postupak. Tužbe mogu podnositi kako fizička, tako i pravna lica (tužioci).

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen