Naknada troškova pregleda kod privatnika

U vezi sa refundiranjem troškova specijalističkih pregleda u privatnim ordinacijama ostalo je nedorečeno – kako do potvrde kad pregled ne može da se obavi u zakonskom roku?

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Članu 66. kaže da je:

“Zdravstvena ustanova dužna da zakaže specijalističko-konsultativni i dijagnostički pregled za koji nije propisano utvrđivanje liste čekanja, najkasnije u roku od 30 dana od dana javljanja osiguranog lica zdravstvenoj ustanovi sa lekarskim uputom, ukoliko pregled nije hitan i ako se u zdravstvenoj ustanovi ne može obaviti odmah po javljanju osiguranog lica na pregled.”

I pored ove zakonske odredbe, malo je onih koji su rešili da svoja prava ostvare, a uglavnom se dešava da ih i sami lekari upućuju u privatne ordinacije bez obaveštenja da troškove privatnog lečenja mogu da nadoknade. Neretko se dešava i da u zdravstvenim ustanovama ne žele da izdaju potvrdu jer se sredstva za refundaciju izdvajaju iz budžeta bolnice…

Ono što građani moraju da znaju jeste to da u svakoj zdravstvenoj ustanovi postoji Zaštitnik prava osiguranih lica i u prvom koraku, ukoliko u zdravstvenoj ustanovi odbijaju da izdaju potvrdu, mogu se obratiti njemu. Njemu se može obratiti i pismenim putem.

Član 68. Pravilnika kaže:

“Osiguranom licu koje ne može da bude primljeno na zakazani pregled u roku iz člana 66. ovog pravilnika, zdravstvena ustanova je dužna da na lekarskom uputu upiše i pečatom overi datum zakazanog pregleda ili da mu izda pisanu potvrdu. Potvrda sadrži pismenu informaciju zdravstvene ustanove o razlozima zbog kojih osigurano lice nije primljeno na pregled, odnosno medicinsku rehabilitaciju.”

Drugi korak je da da zakažete pregled, i ukoliko vam na uputu napišu datum koji je dalji od 30  dana od dana izdavanja, to je dovoljan dokaz uz dokumentaciju za refundaciju.

Nakon što se pacijentu izda potvrda da ustanova ne može da mu pruži uslugu (obrazac PZ), a zatim tu uslugu dobije u privatnoj ordinaciji, da bi refundirao svoj novac treba da u matičnoj filijali RZZO podnese zahtev za refundaciju na obrascu REF1 (dobija se u filijali). Uz zahtev se prilaže potvrda o nemogućnosti pružanja usluge (obrazac PZ) i kompletna medicinska dokumentacija i računi. Ukoliko filijala utvrdi da je zahtev za refundaciju osnovan, novac će osiguraniku biti vraćen u visini stvarnih troškova.

U slučaju da u zdravstvenoj ustanovi odbijaju da izdaju potvrdu o nemogućnosti pružanja zdravstvene usluge, osiguranik može da podnese pismeni zahtev za izdavanje potvrde u pisarnici zdravstvene ustanove. Ukoliko to nije moguće, pismeni zahtev može poslati preporučenom poštom sa svojim imenom, prezimenom i adresom, nazivom zdravstvene ustanove u kojoj je izdat lekarski uput i datum izdavanja uputa, nazivom ustanove u koju je upućen, kao i razlog upućivanja i datum javljanja u zdravstvenu ustanovu.

Mogućnost refundacije postoji za zdravstvene usluge kao što su laboratorijske analize, rentgen, ultrazvučni i drugi pregledi, medicinska rehabilitacija i drugi specijalistički i dijagnostički pregledi.

Za određene vrste zdravstvenih usluga koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog

osiguranja i koje nisu hitne, može se utvrditi redosled korišćenja, u zavisnosti od medicinskih indikacija i

zdravstvenog stanja osiguranog lica, kao i datuma javljanja zdravstvenoj ustanovi, s tim da vreme čekanja

ne može da bude takvo da ugrozi zdravlje ili život osiguranog lica. (Član 64.)

Lista čekanja utvrđuje se za:

1. pregled metodom kompjuterizovane tomografije (CT) i metodom magnetne rezonancije (MR);

2. dijagnostičku koronarografiju i/ili kateterizaciju srca;

3. revaskularizaciju miokarda;

4. ugradnju trajnog veštačkog vodiča srca (TVES) i kardioverter defibrilatora (ICD);

5. inplantaciju veštačkih valvula;

6. ugrađivanje graftova od veštačkog materijala i endovaskularnih graft proteza;

7. ugradnju endoproteza kuka i kolena;

8. instrumentalnu segmentalnu korekciju deformacija kičmenog stuba kod dece;

9. operaciju katarakte;

10. ugradnju intraokularnog sočiva.

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen