Ako priznate prekršaj i sklopite sporazum o priznanju, plaćate duplo manju kaznu

Zakon o prekršajima do sada je svakome ko izvrši prekršaj omogućavao da plati samo polovinu izrečene kazne, ukoliko prihvati odgovornost i plaćanje izvrši u roku od osam dana. Sada je moguće sklopiti sporazum o priznanju prekršaja i dostaviti ga sudu do početka prekršajnog postupka.

Ovo je moguće samo ukoliko vam ovlašćeni organi za prekršaje (policijski službenik i sl.) odmah po nastupu prekršaja izda prekršajni nalog. 

Prekršajni nalog se izdaje prisutnom licu za koje se smatra da je učinilo prekršaj, a prijem se vrši potpisivanjem naloga. Ukoliko iz nekog razloga odbijate da primite nalog, službeno lice će uneti u zapisnik zabeleško o odbijanju prijema i ovakvom zabeleškom smatra se da je prekršajni nalog uručen. Drugim rečima, vašim odbijanjem da primite prekršajni nalog, ne smatra se da nalog nije uručen.

U situaciji kada prilikom izvršenja prekršaja ne možete da dokažete svoj identitet (nemate lična dokumenta, ili ne živite na adresi na kojoj ste prijavljeni), službeno lice naložiće da izrečenu kaznu platite odmah na licu mesta. Ukoliko to ne uradite smatraće se da je službeno lice podnelo zahtev za sudsko odlučivanje i dovešće vas pred nadležni sud, a ako to nije moguće, može da zadrži vaše lične isprave (pasoš, ličnu kartu i sl.).

Izmenama Zakona o prekršajima iz februara 2016. godine povećani su maksimalni iznosi fiksnih kazni koje se mogu propisati kako bi se omogućila šira primena prekršajnog naloga.

Sporazum se ne može sklopiti ako je učinilac već kažnjavam jednom u poslednje dve godine, i ako je u poslednje četiri godine učinjeno krivično delo iz bezbednosti saobraćaja.

Ovim izmenama takođe je propisano i da se okrivljeni i podnosilac zahteva mogu sporazumeti da se zaštitna mera ne izrekne ili da se izrekne u kraćem trajanju.

Ukinuto je i obavezno ročište kod suda radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za sklapanje sporazuma o priznanju prekršaja i time je smanjen broj dolaska okrivljenog u sud.

Zahtev za potpisivanje sporazuma sada može da podnese i podnosilac prijave, odnosno MUP ili inspekcija.

Sporazum se može odnositi na svaku vrstu prekršaja osim na one prekršaje za koje je predviđeno kažnjavanje prekršajnim nalogom i na fiksne kazne.

Prednosti zaključivanja sporazuma

Zaključivanjem sporazuma obezbeđujete minimalnu novčanu kaznu, a u najvećem broju slučajeva, izbeći ćete izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja vozilom, za prekršaje za koje je propisana u trajanju od minimum trideset dana. Za prekršaje gde je zaštitna mera propisana u dužem trajanju, u sporazumu će biti skraćeno njeno trajanje. Znači – sačuvaćete vozačku dozvolu!

Kad su saobraćajni prekršaji u pitanju, saobraćajna policija je unapredila otkrivanje i dokazivanje prekršaja, pa je sporazum način da prođete bolje nego da negirate prekršaj.

Sporazumom se odričete prava na dalje suđenje, odnosno izvođenje dokaza, jer ste prekršaj priznali, a i prava na žalbu na presudu koja se donosi na osnovu sporazuma, a time značajno smanjujete troškove.

Dakle, ako ste učinili prekršaj i želite da izbegnete veće troškove postupka, nakon što primite poziv sa primerkom zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, javite se podnosiocu zahteva radi zaključenja sporazuma. Za sobraćajne prekršaje to je Uprava saobraćajne policije.

Sporazum o priznanju može se zaključiti i dostaviti sudu do donošenja prvostepene odluke.

Sporazum o priznanju se ne može zaključiti u vezi sa prekršajem za koji se izdaje prekršajni nalog.

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen