Koliko košta ostavina kod notara?

Kad sud poveri ostavinu notaru, sve ide brže, a cene nisu kao dosad. Sve gotovo za najviše dva meseca, cena ista za sve, a obračunava se po tržišnoj vrednosti nasledstva.  Od maja ove godine ostavinske rasprave su u rukama notara.

Naime, da bi ostvario pravo na nasledstvo, naslednik prvo mora da ode u sud i prijavi ostavinski postupak. To praktično znači, da ukoliko postupak nije pokrenut po službenoj dužnosti, naslednik mora sa umrlicom, izvodom iz matične knjige rođenih, podacima o naslednicima i imovini u sudu da popuni Predlog za raspravljanje zaostavštine. I time je ceo posao u sudu završen. Nakon toga sud donosi rešenje kojim taj posao poverava javnom beležniku koji je nadležan za područje na kome je pokojnik umro.

Postupak vođenja ostavinskog postupka kod notara istovetan je sa onim koji se do sada vodio pred sudom. Notari imaju ista ovlašćenja kao i sudije u vanparničnom postupku, pa su stranke dužne da se odazovu na poziv javnog beležnika. Advokati će, isto kao i do sada pred sudovima, svoje stranke zastupati kod javnih beležnika.

Ukoliko se pojavi bilo kakva sporna situacija prilikom rešavanja ostavine, javni beležnik će stranke uputiti na pokretanje parničnog postupka pred nadležnim sudom.

Veliko nasledstvo – velika nagrada notaru

Po Zakonu o sudskim taksama, sudovi su ranije u postupku raspravljanja zaostavštine paušalno naplaćivali taksu koja se kretala od 1.000 do 75.000 dinara. Sud je to utvrđivao po slobodnoj oceni, na osnovu izjava naslednika i podataka koji su podneti, pa je bilo i slučajeva da pojedini advokati tačno znaju koje sudije propisuju manje takse, pa su njima podnosili Predloge za rešavanje ostavine.

Sada je to preciznije regulisano Javnobeležničkom tarifom, koja propisuje način određivanja nagrade prema vrednosti zaostavštine, pa više neće biti dileme koliko treba da izvojite da nasledstvo prenesete na svoje ime.

U javnobeležničkoj tarifi propisano je da maksimalna nagrada ne može biti veća od 60.000 dinara, bez PDV-a. Vrednosti zaostavštine određuje se na osnovu procene tržišne vrednosti nasleđenih stvari i prava, umanjenih za dugove ostavioca.

Tabela nagrade beležniku za vrednost nasledstva u dinarima izgleda ovako:

_________________________________

• Do 150.000 dinara –  3.000 dinara

• Do 600.000 – 6.000 dinara

• Do 1,5 miliona – 9.000 dinara

• Do 2,5 miliona – 13.500 dinara

• Do 5 miliona – 18.000 dinara

• Do 7 miliona – 27.000 dinara

• Do 10 miliona – 45.000 dinara

Inostrani državljani ravnopravni sa državljanima Srbije

Inostrani državljani, bilo da su poreklom iz Srbije ili ne, imaju ista prava, kada se radi o nasledstvu u Srbiji, kao i građani Srbije. Oni takođe mogu kod notara u Srbiji da pokrenu ostavinski postupak, bez obzira da li imaju srpski ili inostrani pasoš. Za sticanje svojine nasleđivanjem, nije neophodno postojanje ugovornog reciprociteta sa zemljom iz koje je naslednik.

Ostavina u zakonskom roku

Ovakav sistem rešavanja Ostavinskih rasprava značajno će ubrzati postupak koji je umeo i godinama da traje pred sudovima. Potrebno je naglasiti da sud u svom rešenju beležniku određuje i rok u kom mora obaviti povereni posao.

Najveći broj ostavinskih postupaka završavaće se u roku od dva meseca a ukoliko notari ne budu postupali u granicama svog ovlašćenja i u datom roku može im se uskratiti preduzimanje poverene radnje. Po Zakonu o javnom beležništvu, prekoračenje ili nepreduzimanje radnje u rokovima propisano je kao teža disciplinska povreda.

Proširena ovlašćenja od naredne godine

Notari imaju ovlašćenja kojima  utvrđuju katastarski status nepokretnosti i mogućnost pravnog prometa, prenošenje vlasništva sa jednog lica na drugo, rešavanje ugovora o poklonu, razmeni, kupoprodaji, sklapanje nasledno pravnih ugovora i ugovora o doživotnom izdržavanju, te ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života. Takođe, javni beležnici sastavljaju i testamente.

Od 1. marta 2017. overa svih dokumenata obavljaće se kod javnih beležnika. U pitanju su overe o zakupu, overe potpisa, prepisa, kopija, isprava, ovlašćenja poput ovlašćenja da maloletna deca mogu da putuju u inostranstvo.

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen