Doživotno izdržavanje kao način sticanja imovine

Koliko je siguran Ugovor o doživotnom izdržavanju?  Ko i kako može da ga “obori”?

Često po novinama i internetu viđamo oglase u kojima se traži, obično porodica, ili lice koje bi pružalo negu i brigu starijoj osobi a zauzvrat, nakon smrti lica u nasleđe dobilo stan ili kuću sklapanjem Ugovora o doživotnom izdržavanju.

Ovakav vid sticanja imovine, odnosno ovakav ugovor je veoma pouzdan i najteže ga je oboriti na sudu, a odredbe ugovora, vezane za davanje izdržavanja, stupaju na snagu istog trenutka kada se ugovor potpiše (inter vivos).

Zakon pod “izdržavanjem”  izričito podrazumeva,  obezbeđivanje stanovanja, hrane, odeće i obuće, odgovarajuća nega u bolesti i starosti, troškovi lečenja i davanja za svakodnevne uobičajene potrebe, ako što drugo nije ugovoreno.

To je dvostrano obavezan i teretan ugovor, i veoma je čest slučaj, da primalac i davalac izdržavanja žive zajedno, zarad ispunjenja ugovornih obaveza, do primaočeve smrti. Zbog toga se neretko dešava da jedna od dve ugovorne strane ne bude zadovoljna i želi da raskine ugovor.

Razlozi za raskid ugovora i pravo nasleđivanja

Zakon je predvideo, kao jedan od razloga za raskid ugovora, poremećaj odnosa između ugovornih strana. U tom slučaju, davalac izdržavanja ima pravo na naknadu za uloženi trud.

Drugi razlog za raskid je kada davaoc izdržavanja ne ispunjava ugovorne obaveze, odnosno kada ne vrši izdržavanje u skladu sa ugovorom.

Ukoliko se desi da davalac izdržavanja umre pre primaoca, potomci davaoca izdržavanja su u obavezi da preuzmu ugovornu obavezu i nastave brigu o primaocu. Ako oni to odbiju, ugovor se smatra raskinutim i njima ne sleduje nikakva naknada.

Takođe, ovakvom vrstom ugovora izuzima se pravo nasleđivanja koje bi po zakonu imali bliski srodnici, supružnici i ostali.

Ipak, veliki je broj sporova vezanih za ovakve ugovore. Obično ga pokreću zakonski naslednici primaoca izdržavanja jer smatraju da su obmanuti i prevareni činjenicom da neće naslediti ništa, pa pribegavaju tužbama zarad poništenja ugovora, kako po osnovu neispunjenja obaveza davaoca, tako i zbog prevare, zablude, nesposobnosti primaoca za rasuđivanje…

Primalac izdržavanja nije dužan da o zaključenju ugovora o doživotnom izdržavanju obavesti svoje zakonske naslednike. Ipak, sud može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja.

Ovakva vrsta ugovora  mora  biti u pisanoj formi, najbolje kod advokata zbog eventualnog osporavanja, kao i da bude overena kod suda.

         • Ako po ovom pitanju imate nejasnoća ili teškoća u pripremi ugovora, obratite se Justiciji i iskoristite mogućnost za dobijanje besplatnog pravnog saveta.

         • Korisnici Justicijinih programa pravne zaštite imaju mogućnost da advokat za njih obavi neke od pravnih radnji neophodnih za pripreme i sklapanje ovakvog ugovora, bez dodatnih plaćanja.

 Ugovor o doživotnom izdržavanju, po svojoj zakonskoj definiciji je: ugovor kojim se jedno lice, primalac izdržavanja, obavezuje da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina određenih stvari ili nekih prava, dok se davalac izdržavanja obavezuje, da će primaoca izdržavanja izdržavati do smrti, odnosno da će se brinuti o njemu do kraja njegovog života, te da će ga nakon smrti sahraniti, u skladu sa njegovim željama.

Regulisan je odredbama člana 194. do člana 205. Zakona o nasleđivanju.

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen