Ako nema dogovora, Sud deli zajedničku parcelu

Jedna od najčešćih situacija u katastru kod nas je da jedna parcela ima više suvlasnika. Razlog je uglavnom nasleđivanje, kada nakon ostavinskog postupka više naslednika biva upisano u katastar kao suvlasnici jedne parcele, ali može biti i neka vrsta ugovora i slično. Ukoliko na takvoj parceli želite da gradite neki objekat, da bi dobili građevinsku dozvolu potrebna vam je saglasnost svih suvlasnika. Neretko suvlasnici nisu u dobrim odnosima, a situacija se dodatno komplikuje ukoliko su na zajedničkoj parceli izgrađeni višeporodični stambeni objekti, odnosno zgrade sa više stanova.

Ono što većina u ovakvim slučajevima ne zna, jeste da ukoliko imate pravo na delu parcele,  to znači da ste stekli pravo na određenom procentu cele parcele, a ne nad njenim realnim delom na terenu. Zakon o osnovama svojinsko pravnih odnosa parcelu smatra nedeljivom celinom, a sve suvlasnike na njoj smatra suvlasnicima na svakom centimetru te parcele.

U slučaju da neko na takvoj parceli želi da gradi objekat, za dobijanje građevinske dozvole, mora  da pribavi i saglasnost svih suvlasnika parcele.

Uređivanje realnih vlasničkih delova

Kako urediti da svaki od suvlasnika, može da koristi tačno onaj deo koji mu pripada, odnosno da postane vlasnik tačno određenog, realnog dela placa?

Problem se može rešiti na dva načina:

Ukoliko između suvlasnika postoji saglasnost oko toga koji deo parcele pripada svakom od njih, najprostiji način deobe je zaključenje Ugovora o deobi.

Ukoliko saglasnost suvlasnika ne postoji, deoba se može izvršiti u sudskom vanparničnom postupku. Postupak deobe može pokrenuti bilo koji suvlasnik, ali predlog mora obuhvatiti sva lica koja nad predmetom deobe imaju neki stvarni deo. Ako učesnici u toku postupka postignu poravnanje o uslovima i načinu deobe, sud će poravnanje uneti u zapisnik. Ukoliko ne postignu sporazum, nakon saslušanih strana, iznošenja dokaza, veštaćenja i slično, sud će doneti Rešenje o deobi i načinu deobe.

Nakon toga parcela se može i fizički podeliti postupkom parcelacije ili preparcelacije.

Ako sud, postupajući po predlogu, utvrdi da je među zajedničarima sporno pravo na stvari koje su predmet deobe, prekinuće postupak i uputiti predlagača da u određenom roku pokrene parnicu (član 150. Zakona o vanparničnom postupku).

Potrebno je naglasiti i da se ne može, bez saglasnosti svih suvlasnika, vršiti fizička deoba nepokretnosti tako da pojedinim suvlasnicima pripadne fizički deo, a da ostali suvlasnici na preostalom delu imovine ostanu u suvlasničkoj zajednici. Takođe, prilikom prodaje dela nepokretnosti, suvlasnici imaju pravo preče kupovine.

U slučaju kada nije moguće izvršiti deobu parcele, moguće je ostvariti internu deobu, odnosno urediti način korišćenja iste, pa se sa priloženom skicom nastupa pred katastrom za potrebe uknjižbe prava na idealnom delu nepokretnosti.

Share on facebook
Podeli
Share on twitter
Tvituj
Share on email
Pošalji
Share on linkedin
Objavi

Možda vas zanima i

Da li ste spremni da probate Justiciju?

Neka Vaš biznis bude pravno zaštićen